Hvor meget tjener en social- og sundhedsassistent i Danmark i 2023?

Hvor meget tjener en social- og sundhedsassistent i Danmark i 2023?

Opdateret · 14 minutters læsning

Både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere spiller en meget vigtig rolle i Danmark, ved at yde grundlæggende pleje og bistand til ældre og hjælpe dem med at bevare deres uafhængighed og livskvalitet. Deres rolle vil kun blive vigtigere i de kommende årtier, da Danmark har en af de hurtigst aldrende befolkninger i Europa med mere end 20 % af befolkningen på 65 år og derover

I Danmark var der i 2022 ifølge SMVdanmark 45.486 social- og sundhedsassistenter, som også ofte kaldes sosu’er eller sosu-assistenter. I 1991 blev uddannelserne som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper indført. Disse uddannelser afløste uddannelserne som hjemmehjælper, sygehjælper, plejer, plejehjemsassistent og beskæftigelsesvejleder. 

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad social- og sundhedsassistenter tjener, og hvilke faktorer der påvirker deres løn. Vi udforsker hvordan lønningerne vil udvikle sig for denne erhvervsgruppe i de kommende år og vi sammenligner deres løn i Danmark med nabolandene Norge og Sverige.

Hvor meget tjener social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere?

 I Danmark er beskæftigelse som social- og sundhedsassistenter opdelt i følgende sektorer:

 ·      Kommuner

·      Regioner

·      Stat, herunder offentlige selskaber

·      Private virksomheder, herunder non-profit organisationer

 Naturligvis har sektoren en stor indflydelse på hvor meget man tjener, men overordnet set så var den gennemsnitlige indtægt ifølge Dansk Statistik pr. måned for Social og sundhedsassistenter i 2023 37.101 kr. i det private og 31.769 kr. for de kommunalt ansatte, dette er inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. Som nyuddannet er lønnen lavere og ligger på mellem 26.000 kr. og 28.000 kr. afhængigt af området du bor i.

Løn som elev under uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent i Danmark, er det, der hedder en vekseluddannelse. Hvilket betyder, at en del af uddannelsen finder sted på skolen, mens resten af uddannelsen finder sted som oplæring. Alt efter hvilken kommune eller region den studerende befinder sig, så varer skoleundervisningen som udgangspunkt 48 uger og oplæringsperioderne 98 uger.

Den nøjagtige løn for social- og sundhedsassistenter i praktik kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder alderen på eleven samt området de er ansat i. Lønnen er delt op i to grupper, som er løn som elev og løn som voksenelev. I det næste afsnit ser vi på forskellen mellem disse grupper.

Løn til elever (ordinært ansatte)

Lønnen til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen bestemmes ud fra om den studerende er ansat i en kommune eller i en region. Den er også afhængig af, hvor langt i uddannelsen den studerende er.

I kommunerne er lønnen på det første år af uddannelsen 13.996,27 kr. pr. måned, mens den for det andet år på uddannelsen er 15.983,10 kr. pr. måned. I regionerne er lønnen yderligere delt op efter alder afhængigt af om du er fyldt 18 år eller ej. I regionerne får elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen, der er under 18 år, udbetalt 9.691,00 kr. pr. måned på det første år på uddannelsen, og 10.232,17 kr. pr. måned på det andet år på uddannelsen. 

Løn til voksenelever

Lønnen til voksenelever på social- og sundhedsassistentuddannelsen bestemmes ud fra din alder. Du skal være fyldt 25 år ved påbegyndelsen af uddannelsen og have mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år.

Som voksenelev i kommunerne er din løn afhængig af hvor du arbejder, og hvilken aftale kommunen har med FOA. Men grundlønnen er løntrin 11, svarende til mellem 21.878,51 kr. og 23.002,51 kr. pr. måned.

Er du derimod ansat som elev i regionerne i Danmark, så er din løn også løntrin 11, men i overenskomsten mellem FOA og regionerne. Grundlønnen er her svarende til mellem 21.289,83 kr. og 22.387,83 kr. pr. måned alt efter hvilken region du arbejder i.

Sammensætningen af lønnen som social- og sundhedsassistent

Ifølge FOA, er lønnen for social- og sundhedsassistenter typisk sammensat af flere forskellige elementer, som grundløn samt forskellige tillæg. Selve lønnen består af 4 elementer:

1.     Grundløn – Som nyuddannet social- og sundhedsassistent får du udbetalt det, der hedder en grundløn. 

2.     Funktionsløn – Ud over grundlønnen så får sosu-assistenter også det der hedder en funktionsløn. Denne løn er baseret på de arbejds- og ansvarsområder som du opfylder. Der gives f.eks. en funktionsløn til medarbejdere som arbejder inden for praktikvejledning.

3.     Kvalifikationsløn – Kvalifikationslønnen udbetales på baggrund af den enkelte medarbejders kvalifikationer. Det vil sige deres erfaring fra tilsvarende arbejde, uddannelse, efteruddannelse eller deres specialviden.

4.     Resultatløn – Resultatlønnen er et tillæg til grundlønnen, funktionslønnen og/eller kvalifikationslønnen. I denne løn udbetales efter opfyldelse af bestemte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Denne løn kan enten udbetales som et engangsbeløb, eller det kan være et tillæg der tilføjes lønnen over flere måneder.

Sådan beregnes lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark

Lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark afhænger typisk af en kombination af en række faktorer, herunder uddannelse, erfaring og den sektor, de arbejder i.

En af de vigtigste faktorer, der bestemmer lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark, er uddannelse. I Danmark gennemfører social- og sundhedsassistenter typisk en videregående erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent, der tager 3 år og 10 måneder. Man skal have en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne arbejde som social- og sundhedsassistent i Danmark.

Erfaring er en anden vigtig faktor, der kan påvirke lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark. Personer, der har arbejdet inden for sundhedssektoren i længere tid, kan få en højere løn end personer, der er nye på området. Det skyldes, at erfarne social- og sundhedsassistenter kan have udviklet specialiserede færdigheder eller viden, som gør dem mere værdifulde for deres arbejdsgiver.

Den type sundhedsinstitution, som en social- og sundhedsassistent arbejder på, kan også have indflydelse på lønnen. F.eks. kan social- og sundhedsassistenter, der arbejder på offentlige hospitaler eller plejehjem, få en højere løn end social- og sundhedsassistenter, der arbejder i private hjemmeplejefirmaer. Det skyldes, at offentlige hospitaler og plejehjem ofte er underlagt strengere regler og kan kræve et højere plejeniveau.

Endelig kan kollektive overenskomster og fagforeninger også have indflydelse på lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark. Disse overenskomster og fagforeninger forhandler med arbejdsgiverne på arbejdstagernes vegne for at fastsætte mindstelønninger, fordele og arbejdsvilkår.

 

Rollen som social- og sundhedsassistent i Danmark

I Danmark er jobbet som sosu assistent en vigtig del af sundhedssystemet. Deres arbejde består i at yde pleje og støtte til patienter i deres hjem, hjælpe dem med dagligdagsaktiviteter og sikre deres komfort og velvære. Nogle almindelige opgaver for en social- og sundhedsassistent i Danmark er bl.a:

  • Hjælpe med daglige aktiviteter i hverdagen: Social- og sundhedsassistenter hjælper patienterne med daglige aktiviteter som bad, påklædning og spisning. De sikrer, at patienterne er komfortable og sikre, mens de udfører disse aktiviteter.

  • Medicinering: Social- og sundhedsassistenter er ofte ansvarlige for at administrere medicin til patienterne. Dette omfatter bl.a. at sikre, at den korrekte dosis gives på det rigtige tidspunkt, og at patientens reaktion på medicinen overvåges.

  • Følelsesmæssig støtte: Social- og sundhedsassistenter yder følelsesmæssig støtte til patienter og deres familier. De lytter til patientens bekymringer, tilbyder beroligelse og opmuntring og sørger for selskab.

  • Overvågning af patientens helbred: Social- og sundhedsassistenter er ansvarlige for at overvåge patientens helbred og rapportere eventuelle ændringer til sundhedsteamet. De kan kontrollere de vigtigste vitale tegn, overvåge blodsukkerniveauet og registrere symptomer eller ændringer i tilstanden.

  • Samarbejde med andre sundhedspersoner: Social- og sundhedsassistenter arbejder tæt sammen med andre sundhedspersoner, f.eks. sygeplejersker, læger og fysioterapeuter, for at sikre, at patienterne får en omfattende pleje.

 

En af fordelene ved at arbejde som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen er muligheden for at arbejde med patienter i en mere personlig og intim atmosfære. Social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen udvikler ofte et tæt forhold til deres patienter og deres familier, hvilket giver følelsesmæssig støtte.

Det kan dog også være en udfordring at arbejde som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Patienter i hjemmeplejen har ofte komplekse medicinske behov, og social- og sundhedsassistenter skal hurtigt kunne tilpasse sig skiftende situationer. De skal også være trygge ved at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger på egen hånd.

Ud over udfordringerne i jobbet arbejder sosu-assistenter ofte lange og uforudsigelige vagter. De kan være nødt til at arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage for at yde pleje til patienterne døgnet rundt. Selv om jobbet kan være udfordrende, er det også givende, og sosu-assistenter har mulighed for at gøre en meningsfuld forskel i deres patienters og deres familiers liv.

 

Fremtidig lønudvikling for social- og sundhedsassistenter i Danmark                                                                                                     

Den fremtidige lønudvikling for social- og sundhedsassistenter i Danmark er svær at forudsige, men meget tyder på, at lønningerne fortsat vil stige i de kommende år. En af de faktorer, der spiller en vigtig rolle for denne udvikling, er den voksende mangel på sundhedspersonale i Danmark, hvilket lægger pres på arbejdsgiverne for at tilbyde mere konkurrencedygtige lønninger og fordele for at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

Resultater fra undersøgelser baseret på Sundhedsministeriets egne beregninger på baggrund af Bevægelsesregistret viser, at 9 % af SOSU-assistenterne forlader sundheds- og socialområdet indenfor 10 år. Med andre ord vil det blive vigtigere i fremtiden at fastholde de ansatte på markedet.

Social og sundhedsassistenter arbejder ofte under vanskelige forhold og derfor har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sammen med FOA og Dansk Sygeplejeråd besluttet at udbetale et fastholdelsestillæg til social- og sundhedsassistenter med fem års anciennitet på 7. 000 kroner om året.

I takt med at befolkningen i Danmark lever længere, er der et stigende behov for sundhedsydelser til at støtte dem i deres alderdom. Dette omfatter ydelser, der leveres af social- og sundhedsassistenter, som spiller en afgørende rolle i forbindelse med pleje og støtte til ældre og sårbare mennesker.

I de seneste år har der været talrige rapporter om personalemangel på hospitaler, plejehjem og andre sundhedsinstitutioner i Danmark. Dette har ført til øget arbejdsbyrde for det eksisterende personale, længere ventetider for patienterne og andre udfordringer for sundhedsvæsenet som helhed. For at løse dette problem har den danske regering og ledere i sundhedssektoren understreget behovet for at investere i udvikling af arbejdskraften og gøre karriere i sundhedssektoren mere attraktiv.

I juni 2021 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en aftale om at skabe flere lærepladser til elever på social- og sundhedsuddannelserne. De blev således enige om, at der som minimum skulle skabes 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

En måde at gøre dette på er ved at øge lønnen og de fordele, der tilbydes social- og sundhedsassistenter. I 2020 blev der forhandlet en ny overenskomst mellem de Danske Regioner og FOA, som omfattede en lønstigning på op til 2,8 % for social- og sundhedsassistenterne over de følgende tre år. Der bliver igen i 2023 forhandlet en ny overenskomst, som med sikkerhed vil betyde en bedre løn for social- og sundhedsassistenter.

 

Regionale forskelle i lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark

Som for andre ansatte inden for sundhedsvæsenet er der store regionale forskelle i lønnen for social- og sundhedsassistenter i Danmark. 

På samme måde som for sygeplejersker betyder opbygningen af det danske sundhedsvæsen, at hver region er ansvarlig for at fastsætte sine egne lønskalaer for social- og sundhedsassistenter. Dette kan resultere i betydelige forskelle i lønnen, afhængigt af hvor i landet du bor.

I gennemsnit tjener social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstaden mere end deres kolleger i andre dele af landet. Som nyuddannet tjener man i hovedstaden næsten 27.500 kr., mens man i Nordjylland kun tjener ca. 26.100 kr. Dette skyldes generelt de lavere lønninger i regionen og den lavere efterspørgsel efter sundhedsydelser sammenlignet med i byområderne, hvor populationen er meget større. 

 

Indflydelse af sektoren du arbejder i på lønnen som sosu-assistent

Den sektor, som social- og sundhedsassistenter arbejder i, kan have stor betydning for deres løn. F.eks. kan social- og sundhedsassistenter, der arbejder på hospitaler, få en højere løn end social- og sundhedsassistenter, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem. Det skyldes, at arbejdet på hospitaler ofte kræver et højere niveau af færdigheder og uddannelse.

På samme måde kan social- og sundhedsassistenter, der arbejder i den private sektor, tjene en højere løn end social- og sundhedsassistenter, der arbejder i den offentlige sektor. Det skyldes, at private sundhedsudbydere ofte har flere ressourcer til at investere i deres personale og derfor kan tilbyde højere lønninger og bedre ydelser.

Det er dog også vigtigt at bemærke, at den sektor, som social- og sundhedsassistenter arbejder i, kan have andre konsekvenser end løn. F.eks. kan social- og sundhedsassistenter, der arbejder på plejehjem eller i hjemmeplejen, have mere fleksible arbejdstider og en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv end social- og sundhedsassistenter, der arbejder på hospitaler. På den anden side kan arbejde i hjemmepleje eller på plejehjem også være mere fysisk krævende og kræve mere følelsesmæssigt arbejde end arbejde på et hospital.

 

Tips til at sikre den bedst mulige løn som social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent spiller du en afgørende rolle i sundhedssektoren, idet du yder direkte patientpleje og støtte. Selvom dette er en tilfredsstillende karriere, er det vigtigt at overveje din løn, her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at få en bedre løn som social- og sundhedsassistent.

Opnå erfaring

Jo mere erfaring du har som sosu-assistent, desto større er dine chancer for at få en bedre løn. Efterhånden som du får erfaring, udvikler du en bedre forståelse for patientpleje, herunder hvordan du håndterer udfordrende situationer og yder den bedst mulige pleje. 

Som du har set tidligere i denne artikel, så er forskellen i timelønnen også baseret på din erfaring og anciennitet. Mens en nyuddannet sosu-assistent er på løntrin 23, hvilket svarer til mellem 162 og 171 kroner i timen før tillæg, så får en social- og sundhedsassistent med 4 års erfaring mellem 173 og 181 kroner, og efter 11 års erfaring er lønnen på mellem 185 og 191 kroner. 

 

Fortsæt med en efteruddannelse

Efteruddannelse er en god måde at holde sig ajour med de nyeste tendenser og teknikker inden for patientpleje på. Ved at deltage i efteruddannelseskurser kan du udvide din viden og dine færdigheder, hvilket gør dig til en mere værdifuld medarbejder. Desuden kan arbejdsgiverne være villige til at tilbyde højere lønninger til social- og sundhedsassistenter, der har taget en efteruddannelse. 

I Danmark har du mulighed for at tage en sosu assistent videreuddannelse indenfor palliation, demens, psykiatri, sårpleje og ledelse. Der er også flere social- og sundhedsassistenter som tager en videreuddannelse til sygeplejerske, jordemoder, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Prøv at forhandle om din løn

Når det gælder om at få en bedre løn, skal du ikke være bange for at forhandle. Før du går ind i forhandlinger, skal du undersøge, hvad en sosu-assistent tjener i dit område. Du kan bruge disse oplysninger som udgangspunkt for dine forhandlinger. Derudover skal du overveje din erfaring, uddannelse og specialiserede færdigheder, når du forhandler din løn.

 

Overvej en anden kommune

Det lyder måske sjovt at anbefale at flytte til en anden kommune, men det er faktisk rigtigt nok. Lønnen for sosu-assistenter kan variere afhængigt af hvor i landet du bor. I Danmark er det FOA der står inde for forhandlingerne om overenskomst med de enkelte kommuner, og det kan betyde en stor forskel i lønnen. 

Overvej et bemandings- eller vikarbureau

Især inden for det private er der flere og flere social- og sundhedsassistenter som begynder at benytte bemandings- eller vikarbureauer, når de vil opnå den bedste løn. Disse virksomheder skal følge de overenskomster som FOA har aftalt med Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) og i marts 2023 blev der udarbejdet en ny aftale som betyder, at lønnen stiger med 3,2 pct. d. 1. marts 2023 og 4,6 pct. d. 1. marts 2024.

En måde at finde et seriøst vikarbureau på, er ved at bruge sammenligningsportaler. Bemlo er en portal, der gør det lettere at finde de seriøse udbydere på markedet. Vi gør det lettere for dig at finde dit næste vikarbureau ved at sammenligne og rangordne de forskellige bureauer. 

Du kan også oprette en profil på Bemlo.dk, så vi kan sætte dig i kontakt med nogle af bureauerne, uden at du behøver at ansøge direkte hos dem. 

Her på Bemlo.dk finder du en række artikler, der kan hjælpe dig i din søgen efter et nyt vikarjob. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, du er velkommen til at sende en mail til info@bemlo.dk. 

Lønninger som social- og sundhedsassistent i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige 

Hvis du overvejer at flytte til et af nabolandene for at få bedre lønninger, så læs med her. Vi ser på lønnen i Norge og Sverige sammenlignet med lønnen i Danmark. Hvad tjener en sosu-assistent i Norge egentlig? Gennemsnitslønnen i Norge var i 2022 43.950 norske kroner, hvilket omregnet i danske kroner svarer til ca. 27.720 danske kroner, og er dermed noget lavere end i Danmark hvor den ligger på omkring 37.000 kroner.

Ser man på Sverige så var gennemsnitslønnen for en social- og sundhedsassistent i 2022 på knap 28.000 svenske kroner, hvilket svarer til ca. 18.405 danske kroner. Og ligger dermed altså langt under de danske lønninger. 

En årsag til at lønnen er så meget højere i Danmark, er at en dansk social- og sundhedsassistent har taget en videregående uddannelse, eller rettere en erhvervsuddannelse, efter at have afsluttet gymnasiet. I Norge består uddannelsen derimod normalt af et uddannelsesprogram på gymnasialt niveau, som er efterfulgt af en toårig lærlingeuddannelse inden for sundhedssektoren. 

Både i Danmark og Norge skal man have en autorisation for at kunne arbejde som sosu-assistent. I Sverige er uddannelsen også en gymnasial uddannelse, men forskellen er, at du ikke skal have autorisation for at kunne arbejde som social- og sundhedsassistent.

Det er også vigtigt at huske på, at Danmark har en meget højere skat end Norge og Sverige. I Danmark ligger skatten på mellem 35-55 % alt efter om du betaler topskat. Dette har naturligvis en indflydelse på hvor meget du rent faktisk får udbetalt om måneden.

 

Sammenfatning af lønninger for social- og sundhedsassistenter i Danmark i 2023

Som nævnt tidligere, så spiller de ansatte inden for sundhedsvæsenet en større og større rolle. I fremtiden vil der kun være brug for flere social- og sundhedsassistenter, så der er tale om et erhverv med en vis jobsikkerhed.

Som med andre erhverv, så er videreudviklingen af dine kompetencer nøglen til en bedre løn. Hvis du leder efter et job som potentielt giver bedre vilkår, så kan det være en god idé at finde et arbejde gennem et vikarbureau.

Sammenlign mere end 50 vikarbureauer!

Se anmeldelser fra andre sygeplejersker
Se oplysninger om løn og fordele
Send nemt ansøgninger til virksomheder
Sammenlign virksomheder

Skriv en kommentar...

Ved at indsende bekræfter du, at du accepterer vores vilkår og betingelser.

Rangering af vikarbureauer
Udvikler? Ansøg nu.

© 2024 Bemlo